شنبه, 4 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۴:۱:۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ 
  • کد خبر : ۲۰۱۷۳۱
ی مزایده عمومی الكترونیكی عرصه و اعیان ملك هشت واحدی (4 طبقه) اداره كل،ازطریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد)

آگهی مزایده عمومی الکترونیکی عرصه و اعیان ملک هشت واحدی (4 طبقه) اداره کل،ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان زنجان در نظر دارد بر اساس قوانین مربوط،شش دانگ عرصه و اعیان ملک هشت واحدی تحت اختیار خود واقع در زنجان،کوی آزادگان را به شرح جدول  ذیل به فروش  برساند .لذا از کلیه اشخاص  حقیقی وحقوقی  واجد شرایط و دارای  صلاحیت قانونی دعوت می شود جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و ارسال اسناد و مدارک با بهره گیری  از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و باشماره مزایده (2099000048000001)اقدام نمایند.
نشانی ملک:زنجان،جاده گاوازنگ،کوی آزادگان، نبش کوچه شهید احمدلو(نبش از سمت شرقی)

آگهی روزنامه

تعهد نامه عدم شمول

شرایط عمومی شرکت درمزایده

سند

فرم بازدید

مشخصات شرکت کنندگان در مزایده

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0