پیوندها

عنوان
- قوانین کلی دانلود
سلامت اداری
آیین نامه اجرایی ماده 90 دانلود
آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه  با رشوه دانلود
برنامه ارتقاء سلامت نظام ادرای و مقابله با فساد دانلود
فصل دوازدهم دانلود
قانون ارتقا سلامت نظام اداری دانلود
مواد90و 91 و92قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود
دستورالعمل اجرایی مواد 91و 92 قانون مدیریت خدمات کشور دانلود
ارزیابی و عملکرد
آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود
بخشنامه دامنه شمولیت نظام مدیریت عملکرد دانلود
بخشنامه شماره 29243 دانلود
برنامه عملیاتی سال 93 دستگاههای اجرایی استانی دانلود
 
دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد دانلود
تصویبنامه برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393 دانلود
تصویبنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری دانلود
دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان دانلود
دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد دانلود
دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی دانلود
شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 93 واحدهای اجرایی(سطح استان) دانلود
فرم ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانلود
فصل 11 قانون مدیرت خدمات کشوری دانلود
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد دانلود
آیین نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود
^