پیوندها

اهداف و وظایف

وظایف سازمان امور اقتصادی و دارائی :

-امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و مقررات .

-امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی .

-امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرایی استان مطابق دستورالعملها و قوانین جاری کشور .

-امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرایی استان (صرفنظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استانی است یا ملی) .

-انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان .

-ارائه گزارش مالی از عملکرد درآمدهای استانی ، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه .

-امضاء چکهای صادره عهده حسابهای خزانه معین با رعایت ماده 124 قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مربوط .

-بررسی ، موافقت و امضاء نامه های مربوط به اجازه استرداد وجوه واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور که بایستی جهت استرداد به ذینفع به حساب بانکی ذیحساب مربوط واریز شود .

-تهیه آمارهای روزانه دریافتها و پرداختهای خزانه معین جهت ارائه به اداره کل خزانه .

-بررسی و امضاء آمارهای روزانه ، هفتگی و ماهانه دریافتها و پرداختهای خزانه معین جهت ارائه به اداره کل خزانه .

-تدوین روشهای مناسب انجام امور مربوط به وصول رسیدگی ،پاسخ ، ثبت و بایگانی نامه ها و صورت حسابهای مربوط به اموال دولت.

-ابلاغ اعتبارات جاری و عمرانی تخصیص یافته دستگاههای اجرایی تابعه نظام بودجه استانی .

-نظارت بر حسن انجام وظایف محوله کارکنان واحد اموال تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی لازم .

-تدوین روشهای مناسب انجام امور مربوط به وصول ، رسیدگی ،پاسخ ، ثبت و بایگانی نامه ها و صورتحسابهای مربوط به اموال دولت.

-تدوین روشهای لازم به منظور آموزش و آشنایی امناء اموال و سایر مسئولین ذیربط در دستگاههای دولتی نسبت به اجرای صحیح و به موقع مقررات حاکم بر اموال دولت .

-ایجاد هماهنگی ، راهنمایی و نظارت بر حسن وظایف ذیحسابی ها نسبت به مسائل اموال دولت .

-رسیدگی و نظارت بر امر جمع آوری و ارسال اطلاعات لازم برای برآورد میزان انواع اوراق بهادار مورد نیاز واحدهای مصرف کننده اوراق مذکور در سطح استان .

-رسیدگی به تقاضای واحدهای مصرف کننده اوراق بهادار در سطح استان و تائید فرمهای درخواست اوراق بهادار ارسالی به مرکز با رعایت مقررات مربوط .

-اعمال اقدامات لازم نسبت به تنظیم و ارسال صورت وضعیت گردش اوراق بهادار خزانه معین و همچنین ارسال آمار و گزارشات لازم به اداره کل اوراق بهادار .

-تدوین روش و نظارت لازم به منظور اعزام بازرس یا سایر مامورین ذیصلاح به منظور رسیدگی به مسایل مربوط به حفظ و حراست ، استفاده صحیح و تهیه و نگهداری حساب اموال دولت .

-انجام فعالیتهای تحقیقاتی اقتصادی حسب نیاز مراجع ذیربط در استان و وزارت امور اقتصادی و دارائی و ارائه پیشنهادات در این زمینه در سطح استان به منظور پیشبرد برنامه های وزارت مذکور .

-نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه هالی توسعه اقتصادی .

-مراقبت در امر وصول منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می شود .

-ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش ، مالکیت واحدهای تولید .

-موافقت با میزان تضمینی مخزن داران اوراق بهادار خزانه معین استان موضوع اختیار خزانه دار کل کشور مندرج در قسمت اخیر تصویب نامه شماره 51664/ت377هـ مورخ 24/12/1372 هیات محترم وزیران .

-موافقت با انتقال بلاعوض اموال منقول فیمابین ادارات کل تابعه وزارتخانه ها و موسسات در سطح استان (موضوع ماده 107 قانون محاسبات عمومی) .

-رسیدگی به فهرست اموال امانی موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومی .

-جمع آوری ، فروش و حذف اموال منقول زائد اسقاط و مازاد بر احتیاج وزارت امور اقتصادی و دارائی در استان (اختیارات موضوع مواد 9 ، 10 ، 12 ، 25) و تبصره 2 ماده 29 آیین نامه اموال دولتی مصوب سال 1372 هیات محترم وزیران با رعایت مقررات مربوط .

-صدور احکام انتصاب ذیحسابان واجد شرایط پیشنهادی از طرف شهرداری ها و سازمان اتوبوسرانی محدوده استان (ماده 21 قانون محاسبات عمومی) و ارسال رونوشت احکام صادره به اداره کل امور ذیحسابی ها و نظارت مالی .

-اختیارات و وظایف موضوع آیین نامه اجرایی استفاده از ماشین های نقش تمبر و دستورالعمل اجرایی آن .

-صدور حکم سرپرستی در غیاب ذیحسابانی که به مدت یک ماه و یا کمتر در مرخصی و یا ماموریت می باشند در مواردی که حکم سرپرستی عنوان معاون ذیحساب صادر گردد درج اختیارات مواد 84 ، افتتاح حساب نهایی 76 ، و 22 درخواست وجه قانون محاسبات عمومی در متن حکم ضرورت دارد .

-رسیدگی به دیون بلامحل دستگاههای اجرایی استانی و موسسات دولتی مستقر در مراکز استانها و شهرستانها از لحاظ انطباق با تبصره ماده 8 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن و انجام موافقت با پرداخت دیون مورد تائید ، در حدود اعتبارات تخصیص یافته بودجه جاری به دستگاههای مربوطه (موضوع ماده 58 قانون محاسبات عمومی) .

-تایید پرداخت بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که هر سال مالی برای تامین احتیاجات همان سال طبق مقررات مربوط از محل اعتبارات عمرانی منعقد می گرددو به عللی خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها کلاً یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد می رسد (اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع تبصره 1 ماده 63 قانون محاسبات عمومی) .

-بررسی صورتمجلس و مدارک تحویل ذیحسابان (موضوع ماده 97 قانون محاسبات عمومی) طبق دستورالعمل اجرایی شماره 52441/10828/53 مورخ 24/12/1377 .

-کلیه اختیارات امر دادخواهی واحدهای استانی تابع وزارت متبوع در تمام مجامع قضایی اعم از دادسراها و دادگاه های عمومی و اختصاصی و انقلاب اسلامی و کمیسیونهای کارگری در محدوده استان در همه مراحل .

-انجام امور مربوط به سهام عدالت توسط دبیرخانه استانی طرح واسع (واگذاری سهام عدالت) جهت توزیع بهینه ثروت و درآمد در استان .

-اجرای آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (و) تبصره قانون بودجه سال 1386 کشور در خصوص ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی

بيشتر
^