پیوندها

تماس با ما
نماینده وزیر و مدیرکل 02433779001
معاون نظارت مالی و رئیس
خزانه معین استان
02433031113
معاون توسعه مدیریت و منابع
02433031119
معاون اقتصادی 02433031118
مسئول حراست
02433787040
دبیرخانه
024330331127
تلفنخانه
02433031110
انفورماتیک
02433031218
روابط عمومی
02433031151


شماره نمابر
: 02433779003
نشانی: ازنجان - خیابان خرمشهر - میدان شیلات - جنب مسکن و شهرسازی -اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ،
کدپستی4515813141
آدرس پست الکترونیکی: zanjan@mefa.gov.ir
وب سایت : zn.mefa.gov.ir

بيشتر
^